Panel používateľa

Ochrana osobných údajov

gdpr

VÁŽENÝ OBCHODNÝ PARTNER,

rešpektujeme a vážime si súkromie Vás, ako našich obchodných partnerov, preto
k nemu pristupujeme s náležitou zodpovednosťou. Vzhľadom na nadobudnutie
účinnosti nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 (General Data
Protection Regulation (GDPR)) sa Vám snažíme zabezpečiť aj Vaše právo na informácie.

Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Toto vyhlásenie o ochrane súkromia sa týka webovej stránky www.zoobest.sk,
ktorú vlastní a spravuje Mikuláš Polievka-ZooBest. Vyhlásenie o ochrane
súkromia opisuje, akým spôsobom zhromažďujeme a používame informácie, medzi
ktoré môžu patriť osobné údaje, ktoré nám poskytnete na našej webovej stránke.
Toto vyhlásenie tiež definuje, akým spôsobom s Vašimi údajmi zaobchádzame a ako
k nim môžete získať prístup a upravovať ich.

Prevádzkovateľ

Mikuláš Polievka - ZooBest
07101 Michalovce
Slovenská republika
IČO: 56067127
IČ DPH: SK1072399262

Kontaktná osoba

Mikuláš Polievka, email: mikulaspolievka@gmail.com , mobil: +421 905 225 110

Sprostredkovateľ

Prevádzkovateľ nespolupracuje so žiadnym sprostredkovateľom a ani sám nie je
v pozícií Sprostredkovateľa.

Pojem Spracúvanie osobných údajov

Spracúvaním osobných údajov sa rozumejú akékoľvek operácie alebo súbor operácií,
ktoré Prevádzkovateľ, Sprostredkovateľ alebo poverená tretia osoba systematicky
vykonáva s osobnými údajmi Dotknutej osoby; ide najmä o zhromažďovanie
osobných údajov, ukladane na nosiče informácií, sprístupňovanie, úpravu alebo
pozmeňovanie, vyhľadávanie, používanie, odovzdávanie, šírenie, zverejňovanie,
uchovávanie, výmenu alebo kombinovanie, blokovanie a likvidáciu osobných údajov
klientov.

Zásady spracúvania osobných údajov

Pri spracúvaní osobných údajov Dotknutých osôb Prevádzkovateľ v najvyššej možnej
miere rešpektuje a ctí najvyššie štandardy ochrany osobných údajov, pričom
dodržiava najmä nasledujúce zásady:

 • osobné údaje sú spracúvané s súlade s príslušnými právnymi predpismi
  (najmä v súlade so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov  
  č. 2018/18 Z.z. a nariadenia GDPR) korektne a transparentne
 • pri spracúvaní osobných údajov dbá Prevádzkovateľ na ochranu ich práv
  a tieto plne rešpektuje
 • osobné údaje sú vždy spracúvané na jasne a zrozumiteľne na stanovený účel 
  stanovenými prostriedkami a stanoveným spôsobom
 • zhromažďované sú iba tie osobné údaje, ktorých spracúvanie zodpovedá 
  stanoveným účelom (je primerané, relevantné a nevyhnutné na naplnenie 
  týchto účelov
 • uchovávajú sa výhradne len počas doby, ktorá je nevyhnutná vzhľadom
  na účely ich spracúvania

Typy zhromažďovaných osobných údajov

Vždy si môžete vybrať aké osobné údaje, nám chcete poskytnúť. Ak sa však
rozhodnete, že určité údaje si neprajete poskytovať, budeme to akceptovať, ale môže
tým byť ovplyvnená kvalita informácií, ktoré Vám budeme poskytovať.

Medzi osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, patria:

 • meno, priezvisko, e-mailová adresa, mobil, meno fyzickej osoby živnostníka
 • cookies

Účel spracovania osobných údajov

Ak nie je v podmienkach konkrétnej služby uvedené inak, spracúvame Vaše údaje
na nasledujúce účely:

 • ochrana našich práv a oprávnených záujmov
 • zaistenie bezpečnosti našich systémov a sietí pred útokmi alebo snahou
  o zneužitie našich údajov
 • štatistické účely
 • meranie návštevnosti našich stránok
 • vývoj a zlepšovanie našich webových stránok a služieb
 • vedenie účtovníctva a inej evidencie, povinnosť vedenia ktorej nám vyplýva
  z platných zákonov
 • na priamy marketing, a to najmä na posielanie našich reklamných správ
  a reklamných správ tretích strán na cielené zobrazovanie reklamy
 • za účelom zasielania odpovedí na Vaše otázky získaných napríklad cez kontaktný
  formulár z predmetnej web stránky
 • za účelom zlepšovania Vášho zážitku pri používaní našej web stránky

Osobné údaje používame na prieskumy a analýzy, ktoré pre nás v našom mene môže
vykonávať tretia strana. Výsledky takéhoto výskumu môžeme v anonymnej a
súhrnnej forme zdieľať alebo zverejniť tretím stranám. Vaše osobné údaje používame
aj na analytické účely a za účelom zlepšovania našich služieb, skúsenosti našich
užívateľov a funkčnosti a kvality našich online služieb. Ak použijeme automatizované
postupy na spracovanie osobných údajov, ktoré na Vás majú právny vplyv alebo
významný vplyv, zavedieme vhodné opatrenia na ochranu Vašich práv a slobôd.

V prípade, že si to vyžadujú platné právne predpisy, požiadame Vás o vyjadrenie
súhlasu. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na adresu
Kontaktnej osoby.

Vo viacerých prípadoch uvedených vyššie pracujeme s údajmi, na základe ktorých
nie je možná identifikácia konkrétnej osoby (napr. štatistické účely, cielenie reklamy
alebo meranie návštevnosti stránok).

Právne základy:

Vaše osobné údaje spracúvame na základe právnych základov:

 • na uzatvorenie a plnenie zmluvy na poskytovanie jednotlivých produktov a služieb,
  ktoré využívate vrátane poskytovania zákazníckej podpory a odbornej pomoci a
  prípadného vyúčtovania cien za jednotlivé služby, ktoré sú poskytované odplatne
 • v niektorých prípadoch môžu byť poskytnuté osobné údaje použité pri príprave 
  predzmluvných vzťahov alebo k uplatňovaniu podmienok zmluvy/zmlúv (napríklad
  darovacia zmluva, zmluva o spolupráci a iné) alebo
 • v záujme splnenia požiadaviek orgánov činných v trestnom konaní tak, ako to
  vyžaduje zákon
 • na základe oprávnených záujmov – akými sú poskytovanie vhodného obsahu
  webových stránok, e-mailov a newsletters, k vylepšeniu a propagácii našich 
  produktov, služieb a obsahu našich webových stránok, ďalej tiež na administratívne
  účely. Ak vaše osobné údaje používame na sledovanie našich oprávnených záujmov,
  vždy uprednostňujeme Vaše práva a záujmy nad našimi právami a záujmami

Automaticky zhromažďované osobné údaje a tretie strany

Na skvalitnenie starostlivosti o Vás je na internetovej stránke používané tzv. cookies.
Cookies sú malé textové súbory obsahujúce špecifické údaje, ktoré slúžia
Prevádzkovateľovi na rozpoznanie počítača Dotknutej osoby pri jeho komunikácii
s Prevádzkovateľom. Cookies môžu byť do internetového prehliadača odosielané
pri návšteve webových stránok a ukladané Dotknutej osobe prostredníctvom
internetového prehliadača na jeho pevný disk do počítača alebo do iného zariadenia
s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa
ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového prehliadača. Cookies obvykle
obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku.
Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto
informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory
cookies, ktoré používame, nepoškodzujú počítač Dotknutej osoby.

Používanie cookies

Používaním stránok prevádzkovaných prevádzkovateľom vyjadruje Dotknutá osoba
súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením svojho internetového prehliadača.
Ak navštívi naše webové stránky, v prehliadači má povolené prijímanie súborov
cookies, nevykoná zmenu nastavení svojho internetového prehliadača a pokračuje
v návšteve našich web stránok, považujeme to za prijatie našich podmienok
používania súborov cookies. Cookies sú ukladané vždy len na základe súhlasu
Dotknutej osoby s tým, že ukladanie cookies môže byť kedykoľvek neskôr
odmietnuté, a to v rámci nastavení internetového prehliadača.

Počas používania našej web stránky automaticky zhromažďujeme osobné údaje len
prostredníctvom tretích strán

 • Google Analytics
 • Google AdWords
 • Facebook

Títo poskytovatelia služieb sú viazaní dohodou o dôvernosti a nemôžu Vaše osobné
údaje používať pre svoje vlastné ani akékoľvek iné účely.

Návod pre blokovanie a vymazanie cookies

Mozilla: https://support.mozilla.org/sk/kb/povolenie-zakazanie-cookies

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk

Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442

Opera: help.opera.com

Safari: support.apple.com

Prečo používame cookies?

Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby,
prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah ako aj
na vytváranie zaujímavých ponúk pre Dotknuté osoby. Prevádzkovateľ nepoužíva
údaje získané používaním cookies ako kontaktné údaje na kontaktovanie Dotknutej
osoby prostredníctvom pošty, elektronickej pošty alebo telefónu.

Ako môžete nastavenia cookies zmeniť?

Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické
akceptovanie cookies. Toto nastavenie môže Dotknutá osoba zmeniť zablokovaním
cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do jeho zariadenia.
Inštrukcie na zmenu cookies nájde Dotknutá osoba vo voľbe „ pomoc" každého
prehliadača. Ak používa rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač,
smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť
jeho preferenciám.

Webový prehliadač môže Dotknutá osoba nastaviť tak, aby ukladanie cookies do jeho
zariadenia zakázal či blokoval, vrátane cookies tretích strán. Je tiež možné zablokovať
alebo povoliť ukladanie cookies len pre určité webové stránky. Cookies, ktoré už sú
v jeho zariadení uložené, potom môže kedykoľvek zmazať. Používanie cookies a ich
povolenie vo webovom prehliadači je na rozhodnutí Dotknutej osoby.. V prípade
zmeny ich nastavenia však môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú
funkčnosť a znížený užívateľský komfort.

Spôsob získavania osobných údajov

 • Kontaktný formulár na uvedenej web stránke
 • E-mailová komunikácia
 • Cookies

Medzinárodný prenos osobných údajov

Vaše osobné údaje sú spracúvané len na území Slovenskej republiky a nie
sú odovzdávané ani do iných štátov v rámci alebo mimo Európskej únie.

Uchovávanie údajov

Ak ide o Vaše osobné údaje spracúvané na účely splnenia zmluvy, je Prevádzkovateľ
zo zákona povinný tieto údaje spracúvať počas doby trvania zmluvného vzťahu
obvykle počas piatich rokov, ak príslušné právne predpisy neustanovujú dlhšiu dobu.

Vaše práva

Chceme, aby ste mali používanie Vašich údajov pod kontrolou. K dispozícii máte
nasledujúce možnosti:

Právo na prístup k osobným údajom: máte právo požiadať o potvrdenie,
či sú Vaše osobné údaje skutočne spracúvané, a ak sú, máte právo získať prístup
k týmto osobným údajom a k stanoveným informáciám. Prevádzkovateľ v takom
prípade poskytne Dotknutej osobe kópiu spracúvaných osobne.

Právo na vymazanie („právo byť zabudnutý"): máte má právo, aby
Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal Vaše osobné údaje, ak je uvedený
niektorý z dôvodov stanovený právnym predpisom. Predovšetkým ak uvedený súhlas
na spracúvanie osobných údajov klient odvolá. V určitých prípadoch však nie je
Prevádzkovateľ povinný a ani oprávnený tejto žiadosti vyhovieť, najmä keď by
spracúvanie osobných údajov bolo nevyhnutné na splnenie právnej povinnosti.

Právo na obmedzenie spracúvania: máte právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil
spracúvanie Vašich osobných údajov, ak je uvedený niektorý z dôvodov stanovený
právnym predpisom. Napr. z dôvodu nepresnosti spracúvaných osobných údajov
či protiprávnosti ich spracúvania.

Právo na prenos údajov: Ak ste poskytli Prevádzkovateľovi svoje osobné údaje,
spracúvanie takýchto osobných údajov je založené na Vašom súhlase alebo je
realizované na účel splnenia zmluvy a vykonáva sa automatizovane, máte právo tieto
osobné údaje získať v štruktúrovanom, bežne používanom a strojom čitateľnom
formáte a odovzdať ich inému Prevádzkovateľovi. Môžete tiež požiadať, aby tieto Vaše
osobné údaje Prevádzkovateľ odovzdal priamo inému prevádzkovateľovi.

Právo na opravu: máte právo, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil
nepresné osobné údaje, ktoré o Vás spracúva. Máte tiež právo na doplnenie
neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásenia

Právo vzniesť námietku a odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov:
ak používame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, máte právo v súlade
s platnými právnymi predpismi tento súhlas kedykoľvek odvolať

Právo podať sťažnosť: ak sa domnievate, že spracúvaním Vašich osobných
údajov dochádza k porušeniu príslušných právnych predpisov, predovšetkým
nariadenia, môžete sa obrátiť so svojou sťažnosťou na: Úrad na ochranu osobných
údajov na www.uoou.sk alebo Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Otázky a sťažnosti

Ak máte otázky alebo pochybnosti týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov,
alebo ak si prajete uplatniť niektoré z práv, ktoré Vám vyplývajú z tohto oznámenia,
môžete kontaktovať vyššie uvedenú Kontaktnú osobu. S otázkami a so sťažnosťami
môžete tiež kontaktovať:

Adresa:
Úrad na ochranu osobných údajov
Hraničná 12
820 07, Bratislava 27
Slovenská republika
IČO: 36 064 220

Podateľňa:
pondelok – štvrtok: 8:00 – 15:00
piatok: 8:00 – 14:00

Telefonické konzultácie v oblasti ochrany osobných údajov:
Utorok a Štvrtok / 8:00 – 12:00 / +421 2 323 132 20

Sekretariát predsedu úradu: +421 2 323 132 11

Sekretariát úradu: +421 2 323 132 14

Fax: +421 2 323 132 34

Hovorca – mobil/e-mail: 0910 985 794 hovorca@pdp.gov.sk

E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Zmeny v tomto oznámení

Ak by malo dôjsť k zmenám, ktoré sa vás budú týkať (napr. ak by sme Vaše osobné
údaje chceli spracovávať na iné ako vyššie uvedené účely), pred ich uvedením do
platnosti Vás budeme informovať.

 

Anketa

Odkiaľ ste sa dozvedeli o našom e-shope?

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie